சகல மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்கலும், தரம் 5 புலமைப்பரிசில் தேர்வில் 100 புள்ளிக்கு மேல் பெற்ற மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் நிதி வழங்கலும் 04-12-2013