சுவிஸ் வேலணை மக்கள் ஒன்றுகூடலும் முதலாவது ஆண்டுவிழாவும் -  Aug 31, 2013