தரம் 5 புலமைப்பரிசில் தேர்வில் 70 புள்ளிக்கு மேல் பெற்ற வேலணை கிழக்கு மகா வித்தியாலய

சேர்ந்த மாணவர்கள் கௌரவிப்பு 18-11-2013