பெரும்படை ஐயனார் கோவில்

Iyanar Temple

 

தற்போதைய ஆலய தோற்றம்

மிக விரைவில் (திருப்பணியின் பின் தோற்றம்)

பெரும்படை ஐயணார் புதிய கட்டிடம் கட்டும் இடம்