வேலணை பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் ஆலய திருப்பணி 2015
இன்றைய நிலவரம் (Aug 14, 2015)

        

 

இன்றைய நிலவரம் (Aug 14, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (Aug 08, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (Aug 03, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (July 18, 2015)

 

தெற்கு வீதி கொங்கிறீட் கூரை (concrete roof) போடுதல்

இன்றைய நிலவரம் (July 17, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (July 12, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (June 10, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம்

        

(April 03 - April 25, 2015) 

 

இன்றைய நிலவரம் (April 25, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (April 15, 2015)  தெற்கு வீதி கோபுர அடிக்கல் நாட்டுவிழா

 

வடக்கு வீதி கொங்கிறீட் கூரை (concrete roof) போடுதல்

இன்றைய நிலவரம் (April 11, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (April 10, 2015)  வசந்தமண்டப அடிக்கல் நாட்டு வைபவம்

 

இன்றைய நிலவரம் (April 09, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (April 03, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (Mar 26, 2015)

 

மேற்கு வீதி கொங்கிறீட் கூரை (concrete roof) போடுதல்

இன்றைய நிலவரம் (Feb 05, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம்

          

(Jan 20, 2015)                                                                                                                 (Feb 03, 2015)

 

 

இன்றைய நிலவரம் (Feb 03, 2015)

 

இன்றைய நிலவரம் (Jan 06, 2015)